Opšti uslovi korišćenja web aplikacije KnjigaPOLJA

Ovi uslovi važe od 30.06.2018. godine

Opšti uslovi korišćenja web aplikacije KnjigaPOLJA (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava web aplikacije KnjigaPOLJA na jednoj strani i korisnika i pretplatnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja web aplikacije KnjigaPOLJA (u daljem tekstu: KnjigaPOLJA).

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda KnjigePOLJA je preduzeće YuTeam Software d.o.o, Koče Kolarova 29/1, 23000 Zrenjanin, matični broj : 0881405, PIB: 103372536 (u daljem tekstu: YuTeam Software).

Svaki korisnik može koristiti KnjiguPOLJA u skladu sa uslovima ovih Opštih uslova. Neovlašćeno korišćenje KnjigePOLJA ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava YuTeam Softwer-a, kao i krivičnim delom (na osnovu Krivičnog Zakona Republike Srbije).

1.Izbor termina Termini (izrazi), upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja

1.1

Korisnik je fizičko ili pravno lice koje se u KnjiguPOLJA prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili drugim načinom identifikacije predviđenim Opštim uslovima. Korisnik prihvata ove Opšte uslove i koristi KnjiguPOLJA u poslovne svrhe ili namene obrazovanja u ime i/ili u druge svrhe evidencije poslovanja u oblasti poljoprivrede, u skladu sa Uputstvom koje dobija nakon registaracije.

1.2

Licenca donosi pravo korišćenja KnjigePOLJA za istovremenog korisnika, a prema ograničenjima koje određuje Vrsta licence i ovi Opšti uslovi.

1.3

Vrsta licence je izbor određenih funkcija KnjigePOLJA, kao i period korišćenja aplikacije KnjigaPOLJA.

1.4

Korisnik prihvatanjem ovih opštih uslova sklapa sa YuTeam Software-om licencni ugovor i obavezuje se na plaćanje licencnine (prava korišćenja) kako je definisano u nastavku.

1.5

Korisnik nije u obavezi da plati licencninu ukoliko koristi probnu verziju KnjigePOLJA.
Tek nakon isteka probnog perioda, korisnika ima mogućnost da nastavi korišćenje uz obavezu plaćanja licencnine.

1.6

Licencnina je iznos koji Korisnik mora plaćati za korišćenje KnjigePOLJA.

1.7.

Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i YuTeam Software-a.

2.Autorska prava

2.1 YuTeam Software vlasnik je kompletne aplikacije KnjigaPOLJA, koja je registrovana i zaštićena u Zavodu za intelektualnu svojinu.

2.2 Svako neovlašćeno kopiranje aplikacije, smatraće se kršenjem autorskih prava koje je YuTeam Software stekao.

2.3 Svako neovlašćeno kopiranje ili izmena programskog koda i/ili baze podataka, takođe svrstava se u krivično delo i YuTeam Software ima pravo da se pozove na Krivični Zakonik Republike Srbije u slučaju spora.

2.4 Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik stiče pravo da koristi KnjiguPOLJA u skladu sa Opštim uslovima i uslovima Licence.

3.Obaveze korisnika

3.1
Korisnik je pre korišćenja KnjigePOLJA dužan da prihvati Opšte uslove.

3.2

Pre prvog korišćenja KnjigePOLJA, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije u kojoj se identifikuje i prihvata Opšte uslove tako što će potvrditi (čekirati) određen kvadratić koji se nalazi ispred rečenice »Prihvatam Opšte uslove korišćenja aplikacije KnjigePOLJA«

3.3
Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik se slaže i prihvata Opšte uslove koji važe uz svako korišćenje KnjigePOLJA. Dužnost i pravo korisnika je da proveri prihvaćene Opšte uslove i u slučaju neslaganja sa istima odmah prestane sa korišćenjem KnjigePOLJA te da o tome obavesti YuTeam Software.

3.4
Svaki korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje KnjigePOLJA koji su priloženi u nastavku:
(1) posedovanje računara sa Windows OS ili tableta sa Windows OS ili Android OS
(2) internet pretraživač
(3) pristup internetu
(4) softvere i hardvere za korišćenje interneta
(5) dodatni softver, ako se zahteva za korišćenje određenih delova u aplikaciji KnjigaPOLJA (npr. Kreiranje izveštaja u PDF formatu)

3.5

Prilikom pristupa apliklaciji KnjigaPOLJA Korisnik se prijavljuje sa korisničkim imenom i lozinkom.

3.6

Korisnik mora sam obezbediti uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova. YuTeam Software ne snosi nikakve obaveze ili odgovornosti po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova za Korisnika KnjigePOLJA.

3.7

YuTeam Software ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje KnjigePOLJA ukoliko Korisnik ne ispuni uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova.

4.Sklapanje licencnog ugovora i korišćenje licence

4.1

Licencni ugovor je sklopljen kad Korisnik izabere Vrstu licence i prihvati Opšte uslove. Na predlog korisnika, koji je prethodno prihvatio Opšte uslove, YuTeam Software može u ime Korisnika izabrati Vrstu licence. U tom slučaju Licencni ugovor je sklopljen sa danom kada YuTeam Software izabere Vrstu licence.

Licencni ugovor je sklopljen na neodređeno vreme.

4.2

Uz sklopljen licencni ugovor sa YuTeam Software-om Korisnik stiče Licencu.

5 Upotreba i plaćanje

5.1

Upotreba KnjigePOLJA se naplaćuje. Za korišćenje Licence Korisnik mora plaćati licencninu.

5.2

Licencnina je određena cenovnikom koji određuje YuTeam Software. Cenovnik je objavljen na Internet stranici www.knjigapolja.rs . YuTeam Software u cenovniku određuje i cenu dodatnih usluga (nova verzija aplikacije, konsultantski sat, izlazak na teren…).

5.3

YuTeam Software ima pravo da promeni cenovnik prema uslovima tržišta i kretanju cena. YuTeam Software će promenu cenovnika objaviti najmanje 30 dana pre primene novih cena.

5.4

Obveznik plaćanja Licencnine je Korisnik. YuTeam Software će Korisniku dostaviti račun za Licencninu. Korisnik je dužan da plati Licencninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa.

5.5

U slučaju da Korisnik kasni sa plaćanjem Licencnine više od 30 dana, YuTeam Software će onemogućiti korišćenje Licence Korisniku. U tom slučaju, Korisnik neće moći da koristi funkcije KnjigePOLJA koje je koristio na osnovu Licence.

YuTeam Software može ponovo omogućiti korišćenje Licence Korisnika kada Korisnik izmiri dugovanja za Licencnine. YuTeam Software će obračunati korišćenje usluge i za period, u kojem mu je zbog kašnjenja sa plaćanjem, usluga bila privremeno onemogućena.

6.Reklamacije

Korisnik može reklamirati račun za Licencninu u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti Korisničkoj podršci putem mail-a na mail adresu naznačenu u odeljku podrška na www.knjigapolja.rs. Yuteam Software će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

7.Nedozvoljene svrhe korišćenja KnjigePOLJA

7.1

Korisnik može koristiti KnjiguPOLJA samo za evidentiranje i praćenje poljoprivredne proizvodnje. Bilo koji drugi način upotrebe KnjigePOLJA je zabranjen.

7.2

Pri upotrebi KnjigePOLJA strogo je zabranjeno:

(1) Onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju KnjigePOLJA;
(2) Objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti;
(3) Objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja;
(4) Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih.
(5) Prenositi sadržaje KnjigePOLJA zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa YuTeam Software-om;
(6) Upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko KnjigePOLJA na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne
marke, patente, poslovne tajne ili druga prava YuTeam Software-a, drugih imalaca licence, korisnika ili trećih osoba;
(7) Prenositi u KnjiguPOLJA datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu KnjigePOLJA, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi KnjigaPOLJA ili opremi Korisnika;
(8) Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti aplikaciji KnjigaPOLJA, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad KnjigePOLJA bio onemogućen, pogrešan, ograničen;
(9) Neovlašćeno iz KnjigePOLJA na različite načine prikupljati informacije o Korisniku
(10) Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega YuTeam Software-a i Korisničke podrške;
(11) Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama podatke o korisniku, ili podatke o upotrebi KnjigePOLJA;
(12) Bez pismene dozvole YuTeam Software-a sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja KnjigePOLJA koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

8.Rad aplikacije KnjigaPOLJA

8.1

YuTeam Software garantuje neometan rad KnjigePOLJA, osim u slučajevima:

(1) Nefunkcionisanje hardvera Korisnika ili bilo kojem drugom slučaju u kojem Korisnik ne ispunjava uslove iz poglavlja »3. Obaveze korisnika«;
(2) Zahvata (predvidljivih i nepredvidljivih) u vezi s održavanjem na aplikaciji KnjigaPOLJA;
(3) Nadogradnje softvera i hardvera, potrebnih za rad KnjigePOLJA ili na koji drugi način vezan za rad KnjigePOLJA;
(4) Nefunkcionisanje Internet priključaka;
(5) Više sile;
(6) Neovlašćenog upada na Korisnički nalog od strane trećeg lica.

8.2

YuTeam Software se obavezuje da će obavestiti sve Korisnike o predvidljivim zahvatima na aplikaciji KnjigaPOLJA u roku od najmanje 6 sati pre izvođenja tih zahvata. YuTeam Software se obavezuje da će sve predvidljive zahvate po pravilu obavljati tokom radnih dana u vremenu između 20:00 sati i 6:00 sati i neradnim danima u vremenu između 16:00 sati i 8:00 sati. Okvirno vreme i trajanje predvidljivih zahvata će biti objavljeni po pravilu.

9.Korisnička podrška

9.1

Korisnici koji koriste Licencu Korisnika imaju pravo na podršku pri korišćenju KnjigePOLJA u vezi sa korišćenjem KnjigePOLJA za podršku Korisniku.

9.2
YuTeam Software nudi podršku u vezi s radom KnjigePOLJA preko Korisničke podrške tokom radnih dana od 8:00 sati do 16:00 sati.

Komunikacija između Korisnika i Korisničke podrške u vezi s nuđenjem podrške vrši se putem mail-a na mail adresu naznačenu u odeljku podrška na www.knjigapolja.rs.

9.3

YuTeam Software Korisniku garantuje da će ukloniti greške koje bi onemogućavale upotrebu KnjigePOLJA.

Na svaku javljenu grešku YuTeam Software će se odazvati u najkraćem mogućem roku, pri čemu se uzima u obzir isključivo vreme u kojem YuTeam Software nudi Korisničku podršku.

YuTeam Software će o mogućim rešenjima obavestiti Korisnika.

10.Ograničenje odgovornosti YuTeam Software-a

10.1
Korisnici su suglasni da će KnjigaPOLJA, uključujući programsku opremu, sadržaje i usluge dostupne preko KnjigePOLJA koristiti na vlastitu odgovornost.

10.2

Celokupnu odgovornost YuTeam Software za bilo koji slučaj štete ograničena je iznosom Licence koju je Korisnik platio za korišćenje KnjigePOLJA za mesec u kojem je YuTeam Software obavestio o slučaju štete. YuTeam Software, njegovi distributeri, prodavci ili dobavljači ne odgovaraju za nijednu posrednu, slučajnu ili naknadnu štetu (uključujući izgubljene podatke) koja proizlazi iz upotrebe KnjigePOLJA odnosno povezanih Internet stranica, proizvoda ili usluge ili je povezana s njihovim korišćenjem. Navedeno ograničenje važi i u slučaju u kojem bi Yuteam Software bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. To ograničenje odgovornosti uključuje (ali time nije i ograničen): prenos virusa, kvar hardvera, greške kod povezivanja, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta i podataka.

10.3 

Ni u jednom slučaju Yuteam Software ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi nastala u slučaju kad bi korisnik ili pretplatnik uvozio podatke, proizvode ili usluge, objavljene u povezanim ili nepovezanim internet stranicama.

10.4

Svi zahtevi zbog bilo kojih grešaka ili kršenja prava koja su posledica postupanja trećih osoba, o kojima su objavljeni podaci u aplikaciji KnjigaPOLJA, uvažavaju se samo protiv tih osoba.

11.Sadržaji i usluge koje nude treće osobe

11.1

KnjgaPOLJA omogućava povezivanje sa drugim internet stranicama (u daljnjem tekstu: Servisi) za koje YuTeam Software ne preuzima nikakvu odgovornost. YuTeam Software ne odgovara za eventualne nepravilnosti i nefunkcionalnosti Servisa.

11.2

YuTeam Software koristi sledeće servise:

(1) Google Mape
(2) sajt Narodne Narodne Banke Srbije

YuTeam Software nema pravo da menja, unapređuje ili proverava sadržaj informacija na Servisima.

11.3

YuTeam Software ni direktno ni indirektno ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kojom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj Servisa, kao ni na informacije koje oni pružaju.

11.4

Za korištenje Servisa postoji mogućnost da će Korisnik morati prihvatiti Opšte uslove korištenja tih servisa koji se razlikuju od Opštih uslova korišćenja KnjigePOLJA i za koje YuTeam Software ne odgovara.

12.Prikupljanje i zaštita ličnih podataka

KnjigaPOLJA namenjena je evidentiranju poslovanja poljoprivredh gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ostalih privrednih subjekata koji imaju poslovnog interesa, i za rad ne zahteva lične podatke.

Uprkos tome u aplikaciji KnjigaPOLJA se zbog identifikacije Korisnika i komunikacije s Korisnicima vode sledeći lični podaci:

(1) E-mail Korisnika;
(2) Ime i prezime korisnika
(3) Broj telefona

Korisnik se sa postupkom registracije u aplikaciji KnjigaPOLJA takođe slaže da se mogu dobijeni podaci koristiti za prikupljanje informacija o učestalosti prijavljivanja i korišćenja aplikacije KnjigaPOLJA u cilju analize ponašanja Korisnika i stoga za poboljšanje korisničkog iskustva i kontaktiranja potrošača putem njihovog e-maila ili e-maila kompanije.

YuTeam Software će prikupljati, voditi, obrađivati i koristiti lične podatke dobijene od korisnika u skladu s zaštitom ličnih podataka te će ih koristiti samo u sledeće svrhe:

(1) Za identifikaciju Korisnika pri registraciji u KnjiziPOLJA i identifikaciju Korisnika pri svakom korišćenju KnjigePOLJA da bi Korisnicima obezbedio veću sigurnost i verodostojnost podataka u aplikaciji KnjigaPOLJA, te omogućio poverenje u komunikaciji s Korisničkom podrškom i/ili drugim Korisnicima preko KnjigePOLJA;
(2) Za omogućavanje neobaveznih Funkcija KnjigePOLJA i Funkcija u vezi s Korisničkim profilom (na primer za promenu lozinke Korisnika);
(3) Za obaveštavanje Korisnika od strane Korisničke podrške u slučaju u kojem YuTeam Software proceni da je takva komunikacija s Korisnicima efikasnija ili prikladnija od komunikacije preko sistema »Korisnička podrška«;
(4) Za obaveštavanje Korisnika od strane YuTeam Software-a, na primer u vezi sa dodatnim uslugama.

YuTeam Software se obavezuje da prikupljene lične podatke Korisnika neće proslediti trećim osobama, bez prethodne njegove saglasnosti.

Korisnik s prihvatanjem Opštih uslova uvek dozvoljava YuTeam Software-u  prikupljanje i obrađivanje ličnih podataka u meri i u svrhe koji su određene u ovoj tački Opštih uslova.

13.Zaštita podataka

13.1

YuTeam Software će uraditi sve neophodne radnje kako bi zaštitio podatke sačuvane u aplikaciji KnjigaPOLJA od nedozvoljenih pristupa trećih osoba.

13.2

Yuteam Software može otkriti podatke o Korisniku sačuvane u aplikaciji KnjigaPOLJA samo na osnovu odluke pravosuđa ili pisanog zahteva državnog organa koji ima zakonsko ovlašćenje za uvid u podatke.

13.3

Korisnik može preneti podatke iz aplikacije KnjigaPOLJA u meri i obliku koji omogućavava KnjigaPOLJA. Prema zahtevu Korisnika ili zastupnika poslovnog subjekta, podatke Korisnika YuTeam Software može preneti iz KnjigePOLJA prema plaćanju u skladu s cenovnikom.

14.Besplatna proba programa u trajanju od 30 dana

Za probnu verziju takođe važe Opšti uslovi kod kojih se sa uvažavaju sledeće karatkeristike probne verzije:

(1) Probna verzija za identifikaciju korisnika koristi kombinaciju korisničkog imena i lozinke;
(2) U probnoj verziji se ne biraju Vrste licence; Za probnu verziju se ne plaća Licencnina.

KnjigaPOLJA je u formi probnog naloga korisnicima dostupna besplatno 30 dana od momenta prve registracije naloga.

Podaci uneti u probnom periodu biće dostupni 30 dana nakon datuma registracije.

Po isteku 30 dana od datuma registracije korisnici mogu pristupiti unetim podacima ponovo, najkasnije 90 dana od datuma registracije, ukoliko odaberu Vrstu paketa – Licence.

YuTeam Software zadržava pravo da nakon 90 dana od datuma registracije podatke obriše, ukoliko korisnik ne odabere Vrstu paketa i na taj način se odluči da postane pretplatnik programa.

15.Važenje i menjanje Opštih uslova

15.1

YuTeam Software će objaviti važenje Opštih uslova i/ili promene Opštih uslova na internet stranici www.knjigapolja.rs. Svaki korisnik može od YuTeam Software-a zahtevati da mu se omogući uvid u Opšte uslove koji su važili u određenom vremenskom periodu i koji trenutno više ne važe, ali samo za vreme posle datuma registracije Korisnika.

15.2

Opšti uslovi stupaju na snagu sa datumom koji odredi YuTeam Software. Opšti uslovi i izmene Opštih uslova moraju biti objavljeni najmanje 8 dana pre početka njihove primene.

16.Kršenje Opštih uslova i otkaz Licencnog ugovora

16.1

Ako Korisnik krši Opšte uslove YuTeam Software može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korišćenje KnjigePOLJA.

16.2

Ako Korisnik koji koristi Licencu krši Opšte uslove i nakon upozorenja koje je dobio od YuTeam Software-a,  YuTeam Software može jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.

17.Prekid Licencnog ugovora

17.1

Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz otkazni rok od 30 dana i s pisanim obaveštenjem, otkazati Licencni ugovor.

17.2

U slučaju prekida Licencnog ugovora od strane YuTeam Software -a, Korisnik će biti obavešten pismenim putem ili putem email-a.

17.3

U slučaju raskida Licencnog ugovora Korisnik neće moći da koristi funkcije KnjigePOLJA koje je koristio na osnovu Licence.

17.4

U skladu sa zakonskim propisima nakon isteka Licencnog ugovora YuTeam Software će izbrisati sve podatke o pretplatniku o čemu će putem elektronske pošte obavestiti Korisnika.

18.Završne odredbe

18.1

Za objašnjenje Opštih uslova i u slučaju ako određeno pitanje nije uređeno Opštim uslovima, koristi se ustavno pravo Republike Srbije.

18.2

Za rešavanje eventualnih konflikata, koji bi nastali u vezi s korišćenjem KnjigePOLJA ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Zrenjaninu.

18.3

Opšti uslovi važe od 30.06.2018.