Evidencija aktivnosti je veoma detaljna. Za svaku aktivnost bira se podaktivnost, recimo obrada zemljišta / zaoravanje žetvenih ostataka. Za svaku podaktivnost beleže se podaci o utrošenom materijalu, utrošenim satima rada mašina, zaposlenih i vozila, troškovi kao i neki opšti podaci. Koliko ćete precizno i ažurno voditi ove evidencije je na Vama da odlučite.