Produžen rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške

Rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške produžen do 1. decembra.

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške.

Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključila ugovor do 1. decembra tekuće godine, objavila je Uprava za agrarna plaćanja.

novcanik

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3 % na godišnjem nivou, odnosno 1 % za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Za šta je namenjena kreditna podrška?

Podrška je namenjena za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ko ima pravo na kreditnu podršku?

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • pravno lice, i to:
  • zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
  • ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice – može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Za KnjiguPOLJA piše: Aleksandra Mihajlović (Poljosfera)