Bespovratna sredstva mladim poljoprivrednicima za kupovinu seoskih kuća

Želite da živite na selu, u braku ste i imate manje od 40 godina? Onda je za Vas Konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

seoska-kuca

Za mlade poljoprivrednike na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova (link: http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ ) je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim i vanbračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom namenjena su supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ko ima pravo na bespovratna sredstva?

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa su podsticanje razvoja ruralnih sredina i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, kao i oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela povećanje nataliteta.

Prijave na Konkurs će se primati do 25. septembra 2018. godine.

USLOVI za učešće na konkursu

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:

 1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
 2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
 3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom)
 4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa
 5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs
 6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž
 7. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da ne poseduju u vlasništvu  suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa
 8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa
 9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa
 10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu
 11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim
 12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP
 13. Overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora
 14. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid.

Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju, već je čuva u arhivi Zavoda.

Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora.

Više informacija o konkursu

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs.

djeram

Za KnjiguPOLJA piše: Aleksandra Mihajlović (Poljosfera)

Fotografije: Aleksandra Mihajlović (Poljosfera)